Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest JUST BE FIT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000589237, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa numer NIP: 9542760522, numer REGON 363134825, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: 536 180 520, określany dalej („Administratorem”).

  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów zamówionych w sklepie, Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu jej realizacji, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia ODO.
  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172, ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).
  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w postaci plików Cookies (ciasteczka) w celu monitorowania aktywności i zapamiętywania przez przeglądarkę preferencji i ustawień zgodnie z art. 173, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz obowiązkiem reklamacyjnym nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

Podane dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.

Dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty sklepu poprzez analizowanie sprzedaży Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Za pomocą plików cookies stosowanych w serwisach internetowych JUST BE FIT możliwe jest zapoznawanie się z Twoimi preferencjami w tym poprzez analizę tego jak często odwiedzasz serwis internetowy JUST BE FIT, czy i jakie produkty najczęściej oglądasz, jakiego rodzaju artykuły czytasz. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej rozumieć zwyczaje i oczekiwania Twoje i Naszych użytkowników oraz dostosować się do potrzeb i zainteresowań.

Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.